Materská škola – Bajkalská 31, 08001 Prešov, tel. č.: 051/ 77 196 09 mail: ms.bajkalska@condornet.sk

ŽIADOSŤ O PRIJATIE DIEŤAŤA NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE

    /    
 
   

   

 

 

 

Je dieťa očkované? ánonie

 

Je dieťa vedené ako dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami(telesné obmedzenia a iné)?
ánonie  

 

Dieťa navštevovalo/nenavštevovalo MŠ: navštevovalonenavštevovalo

 

*Žiadam prijať dieťa do MŠ na : a) celodenný pobyt (desiata, obed, olovrant),b) poldenný pobyt (desiata, obed),c) poldenný pobyt (obed, olovrant),d) adaptačný pobyt,e) diagnostický pobyt.

VYHLÁSENIE ZÁKONNÉHO(ÝCH) ZÁSTUPCU(OV)

V prípade ochorenia dieťaťa, výskytu choroby v rodine alebo v najbližšom okolí, bezodkladne oznámim(e) túto skutočnosť riaditeľovi (triednemu učiteľovi) materskej školy. Ďalej sa zaväzujem(e), že oznámim(e) aj každé očkovanie dieťaťa a ochorenie dieťaťa prenosnou chorobou. Beriem(e) na vedomie, že na základe opakovaného porušovania Školského poriadku MŠ Bajkalská v Prešove zákonnými zástupcami dieťaťa, môže riaditeľka školy rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do MŠ. Súčasne sa zaväzujem(e), že budem(e) pravidelne mesačne a v termíne platiť MŠ príspevok na výchovu a vzdelávanie v zmysle zákona NR SR č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a v súlade so VZN mesta Prešov. Zároveň dávam(e) súhlas na spracovanie osobných údajov dieťaťa a jeho zákonných zástupcov pre potreby školy v zmysle §11 písm7 školského zákona.
Vyhlasujem(e), že svoje dieťa po príchode do materskej školy osobne odovzdám pedagogickému zamestnancovi a po ukončení pobytu v materskej škole ho preberie zákonný zástupca, alebo iná poverená osoba na základe môjho písomného splnomocnenia.

 

 

 

 

Použitím tohto formulára súhlasíte s uložením a spracovaním vašich údajov na tejto webovej stránke.