Materská škola  Bajkalská 31  08001 Prešov ms.bajkalska@condornet.sk č.t. 051/ 77 196 09

  ŽIADOSŤ
  O PRIJATIE DIEŤAŤA NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE

         

     

   
           

     

   

     

   

   

  *Forma výchovy a vzdelávania: a) celodenná + (desiata, obed, olovrant),b) poldenná + (desiata, obed),c) adaptačný pobyt,d) diagnostický pobyt.

  VYHLÁSENIE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV

  V prípade ochorenia dieťaťa, výskytu choroby v rodine alebo v najbližšom okolí, bezodkladne oznámim(e) túto skutočnosť riaditeľovi (triednemu učiteľovi) materskej školy. Ďalej sa zaväzujem(e), že oznámim(e) aj každé očkovanie dieťaťa a ochorenie dieťaťa prenosnou chorobou.

  Beriem(e) na vedomie, že na základe opakovaného porušovania Školského poriadku MŠ Bajkalská v Prešove zákonnými zástupcami dieťaťa, môže riaditeľka školy rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do MŠ.

  Súčasne sa zaväzujem(e), že budem(e) pravidelne mesačne a v termíne platiť MŠ príspevok na výchovu a vzdelávanie v zmysle zákona NR SR č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a v súlade s aktuálnym VZN mesta Prešov.

  Vyhlasujem(e), že svoje dieťa po príchode do materskej školy osobne odovzdám pedagogickému zamestnancovi a po ukončení pobytu v materskej škole ho preberie zákonný zástupca, alebo iná poverená osoba na základe môjho písomného splnomocnenia.

  Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

  V zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov súhlasím/-e s použitím a spracovaním osobných údajov dieťaťa a jeho zákonných zástupcov pre potreby školy v súlade s § 11 ods.6 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní. Osobné údaje sú spracované v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), resp.§ 13 ods.1 písm. b) zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vyhlasujem/-e, že údaje uvedené v žiadosti a lekárskom potvrdení sú pravdivé a úplné.

   

   

  Použitím tohto formulára súhlasíte s uložením a spracovaním vašich údajov na tejto webovej stránke.