Zmena výšky poplatkov za školné a stravné od 1. 4. 2023

 

ZMENA VÝŠKY ÚHRAD ZA ŠKOLNÉ OD 1. 4. 2023

 

Dieťa MŠ –  29 € na jeden mesiac – VZN Mesta Prešov č. 2/2023 článok 2 – vo výške 28 % sumy životného minima na jedno nezaopatrené dieťa

Číslo účtu IBAN:  SK79 7500 0000 0040 0842 1289

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 402

Do správy je potrebné uviesť meno, priezvisko dieťaťa a triedu, ktorú navštevuje.

Školné prosíme uhradiť do 10. dňa v mesiaci. 

 

 

 

Posted in .