Udelenie súhlasu na mimoriadne prerušenie prevádzky štyroch tried v MŠ Bajkalská

Riaditeľka MŠ Bajkalská 31 v  Prešove Vám oznamuje, že na základe vzniknutej situácie v MŠ s potvrdenou pozitivitou detí na ochorenie COVID -19 a po konzultácii s RÚVZ v Prešove dňa 17.11.2021 nastupujú štyri triedy do povinnej 10-dňovej karantény
od 18.11. 2021 (štvrtok)  do 26.11.2021 (piatok, vrátane). Doporučujeme zákonným zástupcom detí a učiteľom testovanie PCR, aby sa  zamedzilo  šíreniu ochorenia COVID-19 v kolektíve MŠ Bajkalská 31, Prešov.
Opätovný nástup detí je od 29.11.2021 s podpísaným dokladom zákonných zástupcov o bezpríznakovosti dieťaťa.

Súhlas prerušenie prevádzky tried MŠ Bajkalská-31
Posted in .