Prijímanie žiadostí na predprimárne vzdelávanie v šk. roku 2021/2022

Lekárske potvrdenie a podpisy oboch zákonných zástupcov dieťaťa tvoria neoddeliteľnú súčasť akceptovateľnej (úplnej) žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy.

Originál lekárskeho potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa spolu s podpismi obidvoch zákonných zástupcov dieťaťa prosíme doručiť riaditeľstvu MŠ do 17.mája 2021 do 16 hod..

 

Na stiahnutie – Lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa 2021

 

Nariadenie o spádových  MŠ  v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov

Posted in .