Platba za školné v mesiacoch júl a august 2021

Za pobyt dieťaťa v materskej škole počas letných prázdnin uhrádza zákonný zástupca na jeden deň pobytu 2€. Je potrebné  vyrátať si sumu 2€ počtom dní, ktoré bude dieťa navštevovať MŠ počas letných mesiacov 2021 a uhradiť ju vopred na číslo účtu: SK79 7500 0000 0040 0842 1289. Do poznámky napíšte meno a priezvisko dieťaťa. 

Posted in .