Poplatok/školné

Poplatky za stravu a školné je potrebné uhradiť do piateho dňa v mesiaci (informácie o poplatkoch za stravu sú dostupné na webovej stránke školy v sekcii Školská jedáleň). Školné sa uhrádza v sume 20 eur na účet školy:

 

číslo účtu IBAN: SK7975000000004008421289

variabilný symbol: 402

konštantný symbol: 0308

poznámka: meno a priezvisko dieťaťa, trieda

 

Poplatok za školné sa neuhrádza za tie deti, ktoré majú rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.

 

Na stiahnutie:  Vyhlásenie o bezpríznakovosti

                                    Vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka

                                    Oznámenie o výnimke z karantény

Posted in .