Školská jedáleň

Platby za stravu na nový školský rok 2021/2022

Príspevok na stravovanie uhrádza zákonný zástupca dieťaťa vopred, najneskôr do 25. dňa v predošlom mesiaci.

Stravné na 1 deň:                      1,84 – celková mesačná suma 40,48 (22 dní)

Stravné na 1 deň s dotáciou:     0,54 – celková mesačná suma 11,88 (22 dní)

Potravinový účet na zaslanie platby za stravu:  SK57 7500 0000 0040 0842 1297.

Variabilný symbol nie je potrebný. Do popisu zadať meno dieťaťa.

Vzhľadom na právne úpravy zákona o dotáciách účinné od 01.08.2021 sa v súvislosti s poskytnutím dotácie na stravu na obdobie od 01.09.2021 do 31.12.2021 upravujú povinnosti a podklady viď. Zákon o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR č. 544/2010 Z.z,. v zmysle § 4 ods. 3 písm. a,), b), c):

  • deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku (5 ročné deti v poslednom ročníku MŠ), nakoľko na tieto deti nie je možné si uplatniť z dôvodu veku dieťaťa nárok na zvýšený daňový bonus, ale je možné si uplatniť nárok na tzv. dvojnásobný daňový bonus.

Odhlásiť stravu je možné do 14.hod. predchádzajúceho dňa.

Preplatky vzniknuté na strave budú vrátené rodičom na účty v júli 2022. V prípade nejasností sa môžete obrátiť na vedúcu ŠJ telefonicky:

0948 341 881

email: sj.msbajkalska@gmail.com

 

Vladimíra Vraníková, vedúca ŠJ

 

Zmena výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov – ZŠS

Oznamujeme rodičom,

že zriaďovateľ Mesto Prešov vydalo Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2021 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach.

Celé znenie VZN mesta Prešov č. 4/2021 nájdete v prílohe VZN 4 202  aj na hlavnej stránke materskej školy v ,,Oznamoch”.

Úhrada režijných nákladov sa zvyšuje zo sumy 0,20 eur na 0,30 eur.

Zatiaľ nie je potrebné meniť výšku trvalých príkazov, keďže rodičom detí vznikli preplatky na stravnom aj z dôvodu zatvorenej materskej školy kvôli pandémii koronavírusu.

Ak by niekomu vznikol nedoplatok, budem ho osobne kontaktovať.

Ďakujem za pochopenie.

 

Vraníková Vladimíra, vedúca ZŠS

 

Zmena mailovej adresy

Milí rodičia, chcem Vás upozorniť na zmenu mailovej adresy pre školskú jedáleň pri MŠ Bajkalská.

Nová mailová adresa!

sj.msbajkalska@gmail.com

 

Ďakujem za pochopenie, vedúca ŠJ

Oznam ŠJ

Milí rodičia,

ak nestihnete dieťa včas odhlásiť v prvý deň choroby alebo neprítomnosti, je možné neodhlásenú stravu odobrať v Materskej škole, Bajkalská 31, Prešov.

Táto strava Vám bude vydaná z dôvodu zvýšených hygienických opatrení  v jednorázových nádobách, t.z., nenoste prosím  pre dieťa vlastné obedáre. Obed skonzumovať do hodiny od prevzatia.

Čas výdaja od 12:30 do 13:00 v materskej škole.

Ďalšie dni neprítomnosti dieťaťa na výchovnovzdelávacom procese v škole je potrebné dieťa zo stravovania včas
odhlásiť.
Upozorňujem na možnosť vyhlasovania detí zo stravy deň vopred do 14:00 vedúcej školskej jedálne a to z dôvodu
dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie (Zásady správnej výrobnej praxe – HACCP a pod.)

Ďakujem za pochopenie, Vraníková, vedúca ŠJ

Tel.kontakt: 0948 341 881