Školská jedáleň

Platby za stravu na nový školský rok 2022/2023

Príspevok na stravovanie uhrádza zákonný zástupca dieťaťa vopred, najneskôr do 25. dňa v predošlom mesiaci.

Stravné na 1 deň:                      1,84 – celková mesačná suma 40,48 (22 dní)

Stravné na 1 deň s dotáciou:     0,54 – celková mesačná suma 11,88 (22 dní) – hmotná núdza alebo predškolák s nárokom na dotáciu

Potravinový účet na zaslanie platby za stravu:  SK57 7500 0000 0040 0842 1297.

Variabilný symbol nie je potrebný. Do popisu zadať meno dieťaťa.

Odhlásiť stravu je možné do 14.hod. predchádzajúceho dňa.

Preplatky vzniknuté na strave budú vrátené rodičom na účty v júli 2023. V prípade nejasností sa môžete obrátiť na vedúcu ŠJ telefonicky:

0948 341 881

email: sj.msbajkalska@gmail.com

 

Vladimíra Vraníková, vedúca ŠJ

 

Oznam ŠJ

Milí rodičia,

ak nestihnete dieťa včas odhlásiť v prvý deň choroby alebo neprítomnosti, je možné neodhlásenú stravu odobrať v Materskej škole, Bajkalská 31, Prešov.

Táto strava Vám bude vydaná z dôvodu zvýšených hygienických opatrení  v jednorázových nádobách, t.z., nenoste prosím  pre dieťa vlastné obedáre. Obed skonzumovať do hodiny od prevzatia.

Čas výdaja od 12:30 do 13:00 v materskej škole.

Ďalšie dni neprítomnosti dieťaťa na výchovnovzdelávacom procese v škole je potrebné dieťa zo stravovania včas
odhlásiť.
Upozorňujem na možnosť vyhlasovania detí zo stravy deň vopred do 14:00 vedúcej školskej jedálne a to z dôvodu
dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie (Zásady správnej výrobnej praxe – HACCP a pod.)

Ďakujem za pochopenie, Vraníková, vedúca ŠJ

Tel.kontakt: 0948 341 881