Školská jedáleň

DÔLEŽITÉ – ZMENA VÝŠKY STRAVNÉHO

Milí rodičia,
dovoľte mi, aby som Vás informovala, že zariadenia školského stravovania v meste Prešov ostávajú v treťom finančnom pásme, ktoré podľa Finančných pásiem zverejnených ministerstvom školstva platných od 01.01.2023 predstavuje pre kategóriu dieťa MŠ stravníkov od 01.01.2023 nasledovnú sumu vrátane réžie:

 

DÔLEŽITÉ - Zmena výšky stravného

*po schválení nového VZN – 0,40 € pre dieťa MŠ

Zároveň upozorňujem rodičov, aby si upravili trvalé príkazy a platby za stravu.

Nová odporúčaná mesačná platba je:

Dieťa MŠ – 50 €
Dieťa MŠ s dotáciou – 24 €  (hmotná núdza a predškoláci bez daňového bonusu)

 

Vladimíra Vraníková, vedúca ZŠS

 

Platby za stravu na nový školský rok 2022/2023

Príspevok na stravovanie uhrádza zákonný zástupca dieťaťa vopred, najneskôr do 25. dňa v predošlom mesiaci.

Potravinový účet na zaslanie platby za stravu:  SK57 7500 0000 0040 0842 1297.

Variabilný symbol nie je potrebný. Do popisu zadať meno dieťaťa.

Odhlásiť stravu je možné do 14.hod. predchádzajúceho dňa.

Preplatky vzniknuté na strave budú vrátené rodičom na účty najneskôr do 31. 7.  2023. V prípade nejasností sa môžete obrátiť na vedúcu ŠJ telefonicky:

0948 341 881

email: sj.msbajkalska@gmail.com

 

Vladimíra Vraníková, vedúca ŠJ

 

Oznam ŠJ

Milí rodičia,

ak nestihnete dieťa včas odhlásiť v prvý deň choroby alebo neprítomnosti, je možné neodhlásenú stravu odobrať v Materskej škole, Bajkalská 31, Prešov.

Táto strava Vám bude vydaná z dôvodu zvýšených hygienických opatrení  v jednorázových nádobách, t.z., nenoste prosím  pre dieťa vlastné obedáre. Obed skonzumovať do hodiny od prevzatia.

Čas výdaja od 12:30 do 13:00 v materskej škole.

Ďalšie dni neprítomnosti dieťaťa na výchovnovzdelávacom procese v škole je potrebné dieťa zo stravovania včas
odhlásiť.
Upozorňujem na možnosť vyhlasovania detí zo stravy deň vopred do 14:00 vedúcej školskej jedálne a to z dôvodu
dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie (Zásady správnej výrobnej praxe – HACCP a pod.)

Ďakujem za pochopenie, Vraníková, vedúca ŠJ

Tel.kontakt: 0948 341 881