Oznámenie o prijímaní žiadostí na predprimárne vzdelávanie

 

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ 2019-2020

2% z dane za rok 2018

SRRZ – Rodičovské združenie pri Materskej škole, Bajkalská 31, 080 01 Prešov

Vážení rodičia,
opäť sa blíži obdobie ročného zúčtovania, daňových priznaní a platenia daní z príjmov. Rozhodli sme sa informovať Vás o možnosti poukázania 2% zaplatenej dane ( na základe zákona NR SR 595/2003 Z. z. § 50 o daní z príjmov) pre Vaše rodičovské združenie.

Sme riadne zaregistrovaným žiadateľom o 2% z daní za rok 2018 a preto veríme, že podporíte našu snahu pomôcť materskej škole. Rodičia, ktorí sú zamestnaní, môžu priložené tlačivá vyplniť a potvrdiť u zamestnávateľa. Tieto tlačivá je potrebné doručiť na príslušný daňový úrad.

Rodičia, ktorí podnikajú, majú možnosť uviesť prijímateľa 2% priamo vo svojom daňovom priznaní za rok 2018.

Presné údaje o prijímateľovi:
Názov: Slovenská rada rodičovských združení – Rodičovské združenie pri Materskej škole
Sídlo: Bajkalská 31, 080 01 Prešov
Právna forma: Rodičovské združenie
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID): 173196170907

Ďakujeme

S úctou, členovia rodičovského združenia

Prešov: 08.02.2019

Prevzatie záštity nad podujatím Rozprávková plavba loďou Bajkal

Záštitu nad slávnostným podujatím „Rozprávková plavba loďou Bajkal“, ktoré  sa uskutoční  dňa 27. 11. 2018 pri príležitosti 40. výročia otvorenia MŠ Bajkalská 31 v Prešove prevzal zriaďovateľ Mesto Prešov.

POZVÁNKA

Vážená rodičovská verejnosť, lístky na premiéru programu Rozprávková plavba loďou Bajkal si môžete zakúpiť v priestoroch Materskej školy Bajkalská 31, Prešov v VIII. triede (Včielky).

Kontaktná osoba: Eva Lišková.

Na program srdečne pozývame aj rodičov budúcich škôlkárov, ktorí sa rozhodujú pri výbere materskej školy pre svoje dieťa.

Neváhajte, počet miest na palube je obmedzený.

Teší sa na vás kolektív a deti MŠ Bajkalská.

Vzor úhrady zákonného poplatku

Zameranie výchovno – vzdelávacieho procesu v našej materskej škole

Zameranie výchovno – vzdelávacieho procesu v našej materskej škole

Zameranie výchovno – vzdelávacieho procesu v našej materskej škole

Dôležité informácie pre rodičov novoprijatých detí!!!

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

PRE RODIČOV NOVOPRIJATÝCH DETÍ

Materská škola sa skladá z dvoch pavilónov, v ktorých prebieha výchovno-vzdelávacia činnosť rôznych vekových skupín. Označené sú ako pavilón A a pavilón B. V každom pavilóne sú štyri/päť tried označené logom pre lepšiu orientáciu v budove materskej škole.

Materská škola má vlastnú školskú jedáleň, ktorá zabezpečuje stravu pre všetky deti od prvého dňa nástupu dieťaťa do materskej školy. V prípade potreby (napr. zo zdravotných dôvodov) je možná dohoda s vedúcou školskej jedálne a triednou učiteľkou.

 

Pavilón A: na prízemí        5. trieda/lienky a 6.trieda/slnečnice

                  na poschodí     7.trieda/kvetinky, 8. trieda/včeličky

Pavilón B: na prízemí        2. trieda /mravce a 1. trieda /rybičky

                   na poschodí     3. trieda /motýle a 4. trieda /slniečka

 

Prevádzka MŠ je od: 6:00 – do 17:00

od 6:00 – do 7:00   (schádzanie detí je v priestoroch herne školského bazéna)

od 7:00                   (svoje deti prevezme triedna učiteľka)

do 8:30 !                 (uzamykanie budovy, koniec ranného schádzania)

Do budovy MŠ a do jednotlivých tried je možný vstup  len cez zvonenie do konkrétnych tried, škola je zabezpečená bezpečnostným systémom.

                      od 7:00 – do 16:00 (deti sú vo svojich triedach, realizuje sa výchovno – vzdelávacia činnosť podľa                       plánu edukačnej činnosti a aktivít

                      od 16:00 – do 17:00 (rozchádzanie detí v 6. triede  – slnečnice)

Prehľad zadelenia detí do jednotlivých tried je dostupný vo vestibule MŠe šte pred začatím nového školského roka.

 

Dieťa bude potrebovať:

–    pevnú obuv na prezutie

–    pyžamo

–    vešiačik do skrinky

Ďalšie informácie Vám budú podané na triednych aktívoch.

Tešíme sa na spoluprácu

Pravidlá vzájomných vzťahov zákonných zástupcov dieťaťa s pedagogickými a nepedagogickými zamestnancami MŠ Bajkalská 31, Prešov

Základné informácie o úhradách nákladov v MŠ:

Vážení rodičia, prosíme Vás o pravidelné uhrádzanie finančných príspevkov v zmysle Všeobecného záväzného nariadenia mesta Prešov č. 12/2013 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach mesačne:

  •  na jedno dieťa, ktoré dovŕšilo 3 roky veku dieťaťa 15€ (pätnásť eur)
  • dieťa do troch rokov mesačne 40€ (štyridsať eur).

Tento príspevok sa uhrádza trvalým príkazom v banke alebo osobným vkladom vopred     v 5. deň v kalendárnom mesiaci na účet zriaďovateľa:

príjmový účet materskej školy v ČSOB:    4008421289/7500

variabilný symbol:                               402

v poznámke pre prijímateľa uviesť meno a priezvisko dieťaťa a názov triedy

(napr. Renáta Gumanová, trieda včeličiek).

 

Príspevok na stravovanie dieťaťa:

  • celodenná strava poskytovaná v materskej škole je vo výške 1,29€ na deň (v mesiaci vynásobené počtom pracovných dní v mesiaci, t. j. x 21), mesačne 27,09€ (dvadsaťsedem eur deväť centov).
  • poplatok za dieťa v hmotnej núdzi je vo výške 0,29€ na deň, mesačne 6,09€ (šesť eur deväť centov).

 

Zákonný zástupca je povinný uhrádzať poplatky za stravovanie detí v MŠ vopred v 5. deň v predchádzajúcom mesiaci za celý mesiac na bankový účet ZŠS pri MŠ:

potravinový účet materskej školy v ČSOB:   4008421297/7500

variabilný symbol:                                         086

v poznámke pre prijímateľa uviesť meno a priezvisko dieťaťa a názov triedy

(napr. Renáta Gumanová, trieda včeličiek)

 

Vážení rodičia, prosíme Vás o nahlásenie každej zmeny zdravotnej spôsobilosti Vášho dieťaťa, jeho zdravotných problémov alebo iných závažných skutočností, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania. Povinnosťou rodiča je ospravedlniť dieťa, ktoré nenastúpi do MŠ do 3 dní.

 

Ďalšie podrobné údaje sú zakomponované v školskom poriadku  MŠ Bajkalská 31, ktorý je sprístupnený v každej triede.

Ďakujeme.